Kontakty

Základné údaje:

Obchodné meno: KC odpadové pneumatiky, družstvo
Sídlo: Teslova 26, 821 02 Bratislava
Registrácia: Okresný súd Trenčín, Oddiel: Dr, Vložka číslo: 10115/R
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Blažíček
Konanie V mene družstva koná navonok predseda
IČO: 50 636 774
DIČ:  21 20 402 394
IČ DPH:  nie je platcom DPH
Banka: ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Účet: 4024113147/7500
IBAN: SK05 7500 0000 0040 2411 3147

Všeobecný kontakt:

e-mail: predseda@kcpneumatiky.sk; info@kcpneumatiky.skkcpneumatiky@kcpneumatiky.sk